Tag Archief van: Un Poar Moije

“Hier is de neeje Schlager van CV Un Poar Moije: Wies d’ander joar!” 

Nooit zal ik d’n tied vergete
Da weej laevend woare
Wer en joar lang ligge wachte
Zien now un poar kloare
Weej viele’n um
Mar zien now wer veurum
Wer veurum

Met dees doag komme weej de grond uut
’T is nog nie gedoan
Ons verstand blieft doar dan ligge
Um 4 doag te goan
Ons graf lit now ekkes open
En get dees doag nie toe
Noar taarp toe

Joa ik hoop da weej now ien da taantje
Ok wer mè zien alle kunne zien
Mè mien kamereuj, oan ‘t bier de grutste schik
As al die schlagers dan wer zu moij speule
Hem weej nooit gen kats mer en gen pien
Dan zal ‘t gezuup vur ons altied durgoan
Lège gleus, nie bestoan

As weej meer as 4 doag blieve
Zulle weej vurgoed goan
Dus kunne gen genoeg mer kriege
Nie noar huus te sloan
Alles hem weej wer gegeven
Now is ‘t kloar
Wies d’ander joar

Joa ik hoop da weej now ien da taantje
Ok wer mè zien alle kunne zien
Mè mien kamereuj, oan ‘t bier de grutste schik
As al die schlagers dan wer zu moij speule
Hem weej nooit gen kats mer en gen pien
Dan zal ‘t gezuup vur ons altied durgoan
Lège gleus, nie bestoan

Jalalalalalalala Jalalalalalalala
Jalalalalalalala Jalalalalalalala

As al die schlagers dan wer zu moij speule
Hem weej nooit gen kats mer en gen pien
Dan zal ‘t gezuup vur ons altied durgoan
Lège gleus, nie bestoan

“Mè de Gruusbèkse carnaval stet Gruusbèk veurop”

Tutututututututu Tutututututututu
Tutututututututu Tutututututututu
Tutututututututu Tutututututututu
Tutututututututu Tutututututututu

Zie hos binne, joa toen zoag ik ’t al
Wurd gezellig, gen man uut Berg en Dal
Want hier zien now, allennig Gruusbèkse minse
Onze toffel stet hier alwer kloar
Al die clubkes, ‘t is dik vur mekoar
Gen gestreej, veul gepruuf
Weej goan ‘t now wer belève

Refrein:
Gruusbèk veurop, mè dees moij doag
’T get d’r moij hin en ik heur hier gen gekloag
Stoan alle beej-en, mè d’n hele trop
’t is hier onnut, Gruusbèk veurop

Gruusbèk veurop, mè Carnaval
Zun daarup as ow ziede nie overal
Ons Keulen moij zat, de taant op zien kop
Hier motte zien, Gruusbèk veurop

Tutututututututu Tutututututututu
Gen mins die knoait hier, iedereen is zat
Niks uut Malde of die kloeke stad
Ge mot begriepe…
Dan hebbe weej hier ‘t lève
Heel ons Gruusbèk stet hier ien de taant
En die blieve wies eur letste cent
Joa ‘t get d’r hin
Dan zinge weej wer d’r nève

Refrein:

Tutututututututu Tutututututututu
Tutututututututu Tutututututututu

Refrein:

“Meij hedde pech, en is de wc te wiet weg”

Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta

Minse joa ‘t is wer zu wiet
Ow jas oan en goan
Now 4 doag zonder spiet
Oeh, wennig tied
Spring mar op ow fietske

Wer op da maatplein oan
Zien nie mer te halde
Goan d’r tege’n oan
Smiet met ow munten
Drink d’r en stuk of vier
Ien ieder kwartier

Refrein:
Hoooooo, te veul gezoope
Whooo-hooo, weej kunne nie mer loope
Jong en alt, kumt vurbeej gekroope
Whooo-hooo, weej kunne nie mer loope

Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-da-da-ta-ta

Stoan hier allemoal ien de taant
De een nog en kiend
En de ander hos dement
Oeh, iencontinent
Spring mar op ow fietske

Wer op da maatplein oan
Zien nie mer te halde
Goan d’r tege’n oan
Smiet met ow munte
Drink d’r en stuk of vier
Ien ieder kwartier

Refrein:
Pruuve, pruuve!
Weej kunne nie mer loope
Pruuve, pruuve!
Komme vurbeej gekroope
Pruuve, Pruuve!

Zien nie mer zu neej
Pruuve, Pruuve!
Drek zit alles vol mè speej

Refrein (2x):

(Kunne nie mer loope)

“En dikbuukske, beej ons nie onbekend!”

En dikbuukske, en dikbuukske
En dikbuukske, en dikbuukske

Refrein:

Kom is hier loat da dikbuukske zien
Kiek mar goed ‘t is en kilo of tien
Kom is hier loat da dikbuukske zien
Dikbuukske zien
Joa heej is aecht nie klien

‘T is en moij rond buukske
Ik mot d’r toch van af
Gen vet mer en gen kuukske
Da sporte is en straf
Noa twee tel mot ik speeje
Dödödödödö
De knolle al wer goar
Dödödödödö
Doe mien mar enne neeje
Dödödödödö
Dan hek ’t vur mekoar

Refrein (2x):

Ien de tent stoan valle
Klien putje ien mien hand
Dortig d’r ien knalle
Al da loope is toch schand
Gèf mien mar en flinke
Dödödödödö
En dikbuukske of tien
Dödödödödö
Ik zie den stadse dinke
Dödödödödö
Zun moel nog nooit gezien

Refrein:

Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö

En dikbuukske, en dikbuukske
En dikbuukske, en dikbuukske
En dikbuukske, en dikbuukske
En dikbuukske, en dikbuukske

Refrein:

Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö
Dödödödödödödödö

Hier is onze neeje Schlager: ‘Op zien Gruusbèks plat’. ‘T get over het geen da kiender ien Gruusbèk nie mer zu mè onze toal worre groot gebrocht zu as da vroeger was. Een ding is zeker mè carnaval en ok doar umhin doen weej ’t ien ieder geval “op zien Gruusbèks plat”!

 

Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!

Vier, vijf joare alt en al noar schol
Wist nie da ik doar wa lére zol
Keek wa rond ien en moij buukske
Achter ien ‘t huukske
Enne toal woar ik toch niks van kos
Mos ‘t probiere, was wer is de klos
Geej mot Hollands proate
Kos da Gruusbèks aecht nie loate

Refrein:

Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa op zien Gruusbèks plat!

Blieft alles hier dan nog wel vurt bestoan?
Zeg mar joa, da is zo gedoan
Kiek mar noar die kwisse
Op zien Gruusbèks nie te misse
Dan ons tulje ok nog mè muziek
Ien ‘t eigen Gruusbèks wel uniek
Loat ’t zu blieve
Da kan aecht gen mins beschrieve

Refrein:

Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!

Zun duuzend schloagers uut gebrocht
Doar was ik altied van verkocht
Als kiend wis ik al wa ik zong
Da ging van deh, keh en maa jong

Refrein:

Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa op zien Gruusbèks plat!
Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa da mot: Ooooho! O – Oho – O – Ooooho!
O – Oho – O – Oooohu! Op zien Gruusbèks plat!
Joa op zien Gruusbèks plat!

 

“Mè de carnaval zien weej altied onmundig dol”

Minse ge kent da, ge stoat ien de tent te zuupe en dan uuuh
Wa mot da hier enne ollifant liekt wel ‘t lierium
Kiek is goed ke, ‘t is enne roze, wa duut heej hier, me zien lange tand
Grote flappe, slome ooge, duuzend kilo, en un vette reet

Refrein:

Weej zinge

Weej zien dol, dol, dol oan de rol
Schud ze vol, vol, vol sloan op hol
Weej zien dol, dol, dol oan de rol
Schud ze vol, vol, vol sloan op hol

Lange slurf ummenie (3x)
Zunne lange hem weej nie

Deh!

tjup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tjup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup

Weej zinge

Weej zien dol, dol, dol oan de rol
Schud ze vol, vol, vol sloan op hol
Weej zien dol, dol, dol oan de rol
Schud ze vol, vol, vol sloan op hol

Joa mins, ge kent da, ge het ow pens wer volgeloaie (zu dol)
Zit twiefelend te kieke is den ollifant now aecht of zie ik ze vliege en zet
Kiek is goed ke, ‘t is enne roze, wa duut heej hier, me zien lange tand
Grote flappe, slome ooge, duuzend kilo en un vette reet

Refrein:

Zuupe, zuupe noar huus kruupe (8x)

tjup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tjup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup
tup, tup, tup, tup, tup, tu, du, dup

Zuupe, zuupe

Refrein (2x):

 

Onze Schlager get natuurlijk over het geen wa weej ’t liefste doen. ‘T is wer carnavalstied dus; Weej wille zuupe!

….. Jägermeister
….. Bierekes

Wohohohohohohohohohoho ….. Jägermeister
Wohohohohohohohohohoho ….. Bierekes

Dees doag wurt hier schik gemakt, niemand get noar huus
Iedereen is knoatergek, en komme nie mer thuus
Muziek wurt dur de tent geknalt, niemand is nog wies
Alle minsen goan d’r op, al zien ze alt en gries
Dèh
Alle zien ze flink oan’t zuupe iedereen het goeie zin
’s Maansvroeg kiekte ien de spiegel zit de speej wer op ow kin
Da mug dan de pret nie drukke, weej zien aecht van niemand vies
Met dees doag mikt da niks uut iedereen is heel nie wies

Refrein:

Wohohohohohohohohohoho ….. Weej zuupe
Wohohohohohohohohohoho ….. 10 bier en jägermeister
Wohohohohohohohohohoho ….. Weej wille zuupe
Wohohohohohohohohohoho ….. Bierekes

Hier lèfde um te zuupe, da duut toch iedereen
Dees doag doede nie anders, mè zien alle op de been
Als eurst ziede d’r altied beej, te bang da ge wa mist
Lacht ow eige wèr kapot, ow boks wer vol gepist
Hedde enne sleutel beej mar doowde op de bel
En ‘s maansvroeg komde onder, meteen hedde wer de krel
Probierde rustig oan te doen, met nog wa verstand
Mar da het dan heel gen nut, ‘t wurd toch wer schand

Refrein:

Genne kwats en genne kolder, loat ow lekker goan
Want weej zien hier um te zuupe das de zin van ons bestoan
Mè ow munte motte stunte want ge kriegt hier niks cadeau
Mar da kan ons niks schille want zuupe doen weej zoo

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zuupe

Refrein: