Berichten

Ok wej  geve ’t nor  31 joar nog nie op, en zien altie wer bleej: “As de taant wer op de maat stet”. En wej  wer lekker me mekoar der op uut kunne. Samen me jong en alt ien ons eige Gruusbek.

En durum hiet onze nee. je schlager; NOW ALLEMOL!

Songtekst

Refrein;
Joa , as de taant  wer op de maat stet
Den optocht dur de stroat
Dan is ‘t carnaval
En as de schlagers wer goan klinke
Wej wer heel veul drinke
Is ‘t carnaval
As wej wer all.mol ien de taant stoan
De hand wer ien de lucht goan
Is  ‘t  carnaval
‘T is n dag of vier
me zin ien veu.l vertier
‘t is carnaval vur allemol

couplet 1
wej hebbe o’ver  schlagers niks te kla.ge
ieder lied  zinge wej ien ons eige toal
me carnaval zinge wej alle  dag.e
duk ze zat as enne aap
want ‘t moiste feest is hier
joa, da is  al.tie  nog hier

couplet 2
wej lope dan  den hele dag te zinge
me dees daag zien wej de kun’ning te riek
wej wee.te  o.ns  goe.d te vermake
de zin ien dorst is ter gliek
want ‘t moiste feest is hier
joa, ‘t moiste feest is hier

coupet 3
wej blieven der ’n vie.s feest van ma.ke
al zien wej tachtig  en ha.le krukke o.ns raecht op
wej goan um dan gewoon nog ff ra’ke
dan stet heel  gruusbek wer op zien kop
want ‘t moiste feest is hier
joa, da blieft dus al.tie hier

 

Wej zien der beej
Wej zien wer bleej
Dat ‘t wer begint
Lachen is gezond
Lachen mikt jong
Kiek nor ons en lach mar me ons me!!

Songtekst

’t moiste wa t geft, is me dees daag d’er op uut
Hej.. lach op owwe snuut
Hej.. lach op owwe snuut
Jong en alt beej-en
Zien wèr blee dat ’t begint
Hej..De weld die zeut d’er anders uut

Wej as vrollies
Sloan echt niks o’ver
Mej drinke we bier
Mej enne kloare
Me wa promilage alcohol ien ’t blut
Vuule wej ons hier ien Grusbek helemol gut
Moie schlagers
Kunde dan heure
Pakskes ien.. allerlei kleure
’n tasje en ’n moie pruuk ien ’t nee
Mar den hele moie lach die heurt der beej

’t moiste wa t geft, is me dees daag d’er op uut
Hej.. lach op owwe snuut
Hej.. lach op owwe snuut
Jong en alt beej-en
Zien wèr blee dat ’t begint
Hej..De weld die zeut d’er anders uut

Wej as vrollies
Da kunde roa’je
Mej zien we lieef
Mej doen we knoa’je
Me dees daag mà’ke wej ’t snel wer gut
Want de carnaval zit ons ien ons blut
Een ding is zeker
Wej goan wer same
Moie schlagers kunne da beamen
Lekker lallen ien n moie lange rej
Mar den hele moie lach die heurt der bej

’t moiste wa t geft, is me dees daag d’er op uut
Hej.. lach op owwe snuut
Hej.. lach op owwe snuut
Jong en alt beej-en
Zien wèr blee dat ’t begint
Hej..De weld die zeut d’er anders uut

Wej zien wer bleej
Wej zien der bee
Wej zien nog fief
En mej nie half wies
Lache is gezond
Lache mikt jong
Kiek nor ons en lach mar me ons me

’t moiste wa t geft, is me dees daag d’er op uut
Hej.. lach op owwe snuut
Hej.. lach op owwe snuut
Jong en alt beej-en
Zien wèr blee dat ’t begint
Hej..De weld die zeut d’er anders uut

Lalalalalalalal
Hej..lalala
Hej lalala
Jong en alt beej-en
Zien wèr blee dat ’t begint
Hej..De weld die zeut d’er anders uut

De weld die zeut d’er anders uut
Kiek nor ons en lach mar me ons me!!