Berichten

Di joar zinge wej ovver ut favoriete vurwerp van heel wa kels mar ok denjes. (gillie vult eiges mar ien wa da dan is).

Sontekst

Hedde um wer ien ow henje, ut schuum dur wer op
Ien de taant of ien de kroeg
Alle denjes dinke, doar hedde um wer
Hej kriegt wer gen genoeg

Want mè da greij hedde ut nie kwoij
Dus loat um zien want hej is toch zu moij

Refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Wer enne halve liter van da ge.le grei
Och da’s toch ok nie mis
De minse dinke, kiekt now toch uut!
Da grei is un glas… fris (oooooh)

Want mè da greij hedde ut nie kwoij
Dus loat um zien want hej is toch zu moij

Refrein :
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien (2x)

Langzame refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Refrein
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien (3x)

Daa jó.nk is enne richtigen banduuvel. Mar wa betekkent da eigenlijk, enne banduuvel?

Banduuvel (zn., m, banduu.vels, banduuvelke) ondeugd. Daa jó.nk is enne richtigen banduuvel. Die jongen is een echte ondeugd.

Songtekst

Och stil, heej het wer zitte pruuve.
Lit wer dör de taant te stuuve.
Kel, wa het-tie now toch wer gedoan,
Gekwa.k van de ho.st tot de boan.

Smorend zat kriegt heej en tik op zien gezicht.
‘t Filmpke kwiet, da is heej licht.
Doen wut wel, doen wut nie,
doen wut uut goed fatsoen.
Loat mar ligge, loat mar moij hindoen.

Ien ied’re kroeg, beej ieder bal, kiekt heej
wa heej now wer verkloote kan.
Now stet hej ien de taant mé carnaval,
wa is ie ien godsna.m wer van plan.

Refrein:
Onnutte kel, hoe geej ok ziet.
Ge ziet enne moije mi.ns
Onnutte kel, alles vernukt, hedde nooit spiet?
Onnutte kel, hoe geej ok ziet.
Ge ziet enne moije mi.ns
Onnutte kel, ien ow zit eigenlijk niks gemi.ns?
Vroeger mè enn pekschieter op pad,
mè kammereuj duk iets gejat.
Altied zien kle.n bruureke temptiere.
Joa, da kos heej toen ok al goed.
As-sie mar kan koeieniere.
Joa, da zit ‘m ien zien bloed.
En duk vusteveul van den alcohol.
Joa, da is da jonk aecht niks te dol.

Refrein.

Heej get dur, heej get dur, tot den dag van vanda.g.
Zien leve lang blieft heej enne bla.g
Joa, heej lacht, bor hord um zien eige ge-awwe-hoer.
Mikt hum nie uut, gen mallemoer.
Heej get dur, heej get dur, tot den dag van vanda.g.
Zien leve lang blieft heej enne bla.g
Mikt hum nie uut, hoe duk heej de fout ien ging.
Banduuvele, da is zien ding.

Refrein.