Tag Archief van: Be joe

Hedde al geheurd wa d’r toch now wer is gebeurd?

Is d’r sensatie hier ien Gruusbek, dan stoan wej vuroan.

Hedde al geheurd,
Wa dr toch now wer is gebeurd
Is d’r en uut zien pak gescheurd
Dan stoan wej vuroannn

Wier ut iets te loat
Schieten wej enne kloeke ploat
Hedde gej wer schand begoan
Dan stoan wej vuroannn

Pliesie, trauma, brandwer,
Vlug ien de oto, zien dr ok wer,
Is d’r sensatie hier ien Gruusbek,
Stoan wej vuroan

Kiek ons nie roar oan,
Wej wille wer ien da krenje stoan
Schuuft d’r n oto van de Boan
Dan Stoan wej vuroan

Gruusbek ien de krant
Measte vuurwerk van t land
Vliegt ow hut dan noar de moan
Dan Stoan wej vuroan

Joopie kumt vurbeej
Bej de Bruna ien de reej
Als de kurtjes nie bestoan
Dan stan wej vuroan

Dan stoaaan wej vuroaan,
Wej zitten dr duk zat nevve
Dan stoaaan wej vuroan,
Mar dan velt dr wer wa te beleave
Hedde al geheurd,
Wa dr toch now wer is gebeurd
Is d’r en uut zien pak gescheurd
Dan stoan wej vuroann

Wier ut iets te loat
Schieten wej enne kloeke ploat
Hedde gej wer schand begoan
Dan stoan wej vuroann

Pliesie, trauma, brandwer,
Vlug ien de oto, zien dr ok wer,
Is d’r sensatie hier ien Gruusbek,
Stoan wej vuroan

Kiek ons nie roar oan,
Wej wille wer ien da krenje stoan
Schuuft d’r n oto van de Boan
Dan Stoan wej vuroan

Gruusbek ien de krant
Measte vuurwerk van t land
Vliegt ow hut dan noar de moan
Dan Stoan wej vuroan

Joopie kumt vurbeej
Bej de Bruna ien de reej
Als de kurtjes nie bestoan
Dan stan wej vuroan

Jalalalala lalalalala
Lalalala
Lalalala
Jalalalala lalalalala
Lalalalala

Lalalalala
Lalalalala

Hedde al geheurd,
Wa dr toch now wer is gebeurd
Is d’r en uut zien pak gescheurd
Dan stoan wej vuroann

Wier ut iets te loat
Schieten wej enne kloeke ploat
Hedde gej wer schand begoan
Dan stoan wej vuroannn

Pliesie, trauma, brandwer,
Vlug ien de oto, zien dr ok wer,
Is d’r sensatie hier ien Gruusbek,
Stoan wej vuroan

Kiek ons nie roar oan,
Wej wille wer ien da krenje stoan
Schuuft d’r n oto van de Boan
Dan stoan wej vuroan

Dan stoan wej vuroan.

Ziede en keer moi.j vroeg ien de taant, stet ie er al. Wèr as öörst binne. Godde en paor uur laoter nao.r huus stet ie nog op de èggeste stei.j . Zit ie vas geplékt of hoe liek ut.

En minde dat hej nao.r de klok ró.nd te pruuve smorend is? Goi.j en uur.
T is net en snuupke wa ónder oow schoe.n blieft plékke.

Gillie mint dagge um nie kan kriege
Mar wej hebbe um dukker dr beej…..

Hej mot wèr as öörst ien de taant zien (adi jee adi jee adi joo)
Gèft zien jas af en löpt nar vörre, zien bunneke is nummer ee.n
De twedde pléts is vör hum nie te doe.n (adi jee adi jee adi joo)
3x sloeken alwèr enn neeje, ziede binnen stet hej al op tie.n

Nooit wa golds ien zien knöök gehad
Mar zien glas da is a.ltie vol
En mei.j is ie as lètst mar da is as de lémkes an gaon

Wie zol der as öörst ien de taant zien (adi jee adi jee adi joo)
Mè heel Gruusbèk nar vörre gaon (adi jee adi jee adi joo)
Gaon wej hosse, dralle en pruu.ve (adi jee adi jee adi joo)
Tot s’aoves lao.t blieve wej dan plékke (jee adi jee adi joo)

Mè dee.s da.g módde um dan bediene
Mar nie agge van Gestel hiet
Hej zal ooit ok is wa misse
Schei.j toch uut, blaos um op, genne moel
Begint beej ollie de muziek pas te speu.le
Is hej beej t refrein
Polonaise nog uut de maot
Hillen wè.k nog gen ee.n minuut te lao.t

Wie zol der as öörst ien de taant zien (adi jee adi jee adi joo)
Mè heel Gruusbèk nar vörre gaon (adi jee adi jee adi joo)
Gaon wej hosse, dralle en pruu.ve (adi jee adi jee adi joo)
Tot s’aoves lao.t blieve wej dan plékke (jee adi jee adi joo)

Wie zol der as öörst ien de taant zien (adi jee adi jee adi joo)
Mè heel Gruusbèk nar vörre gaon (adi jee adi jee adi joo)
Gaon wej hosse, dralle en pruu.ve (adi jee adi jee adi joo)
Tot s’aoves lao.t blieve wej dan plékke (jee adi jee adi joo)

Gillie mint dagge um nie kan kriege
Mar wej hebbe um dukker dr beej
Stet hej now te da.nse
Joa, dan, belt mar vast 112

(adi jee adi jee adi joo)
(adi jee adi jee adi joo)

(adi jee adi jee adi joo)
(adi jee adi jee adi joo)

Velt heel de wé.reld um
Gruusbèk kumt a.ltie verum
Gen kiep gluft da di kan
Gennen hoo.nd snapt hier iets van
Heuj heuj heuj hooo
Wej ha.lde van d’n bul, van bier en goeie kwats
Mei.j en bitje waoter, duk en bitje schnaps
As carnaval en pe.n hoj, dan tei.kende wej beej
Now kieke wej nönt nao.r, en staon wer zeej an zeej (heuj heuj heuj)
Velt heel de wé.reld um
Gruusbèk kumt a.ltie verum
Gen kiep gluft da di kan
Gennen hoo.nd snapt hier iets van
Oh, oh-oh-oh
Doar heure ze nog van
‘t get nie um ó.ns hort, en meer um onze moag
Da bier da dizzen ka.nt op kumt, zien bleejer as en bla.g
Wa hodde now verwa.cht, allicht get ut d’r op
’t kruus tot ien de Bruu,k, ziene nék neej oowen buuk (heuj heuj heuj)
Velt heel de wé.reld um
Gruusbèk kumt a.ltie verum
Gen kiep gluft da di kan
Gennen hoo.nd snapt hier iets van
Oh, oh-oh-oh
Doar heure ze nog van
Velt heel de wé.reld um
Gruusbek kumt a.ltie verum
Gen kiep gluft da di kan
Gennen hoo.nd snapt hier iets van (heuj heuj heuj)
Velt heel de wé.reld um
Gruusbèk kumt a.ltie verum
Gen kiep gluft da di kan
Gennen hoo.nd snapt hier iets van
Oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh
Doar heure ze nog van

Taant ien me zien alle
Bè Joe, weej goan wer dralle

T’ wèr is kalt en nat, mar weej hebbe ut nog zat
Ut leste bier ien zicht, zien weej now al ut licht?
Ge wet gewoon da kriede, Zuupjenje kel woar ziede?
Weej doen ollie gen temptiere, mar u.st de vastenoavend vieruuuuh

Taant ien me zien alle
Bè Joe, weej goan wer dralle
Taant ien me zien alle
Wie lit doar wer te valle?
En töffelke, en vol blad, iedereen wer moi zat
Allemoal goei zin, dan get ut dur moi hin

Got mè, ziet mar nie bang, joa weej ne.me ut dur van
Weej hon alles al bedoocht, en ko.i del bier en ko.i del voocht
En heurde ons wer lelluk zinge, en stet de taant dan wer op springe
Goan weej ollie wer temptiere, mar u.st de vastenoavend vieruuuuh

Taant ien me zien alle
Bè Joe, weej goan wer dralle
Taant ien me zien alle
Wie lit doar wer te valle?
En töffelke, en vol blad, iedereen wer moi zat
Allemoal goei zin, dan get ut dur moi hin

 

Deh!


 

Lit ie dor te valle, dor midden ien de na.cht
Now is hej derachter, de stroat is nie zu za.cht
De hort op, loj ligge da jong

Iede wiede wietske, woar is now toch zien fietske
Hej het te veul gezoope, kan nie recht mer loope
Woar issie, joa woar is toch da jong
Weej zinge: ‘Gef oons alchoohool’

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Och heej is wer verdwee.ne, now zien weej wer aon zet
Issie en deur wiejer, of lit ie naks op bed.
Weej pruuve, ach ge wet hoe da get

Kiek um dor now treije, is vur de drank gezwi.cht
Kel wa zeujt die der toch uut, mè zien zat gezi.cht
Da is um, t’is un smerring jo.nk
Weej zinge: ‘Gef oons alcooohoool’

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Heej het scheit oan iederee.n
En is wer smorund op de bee.n

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol

 

Di joar zinge wej ovver ut favoriete vurwerp van heel wa kels mar ok denjes. (gillie vult eiges mar ien wa da dan is).

Hedde um wer ien ow henje, ut schuum dur wer op
Ien de taant of ien de kroeg
Alle denjes dinke, doar hedde um wer
Hej kriegt wer gen genoeg

Want mè da greij hedde ut nie kwoij
Dus loat um zien want hej is toch zu moij

Refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Wer enne halve liter van da ge.le grei
Och da’s toch ok nie mis
De minse dinke, kiekt now toch uut!
Da grei is un glas… fris (oooooh)

Want mè da greij hedde ut nie kwoij
Dus loat um zien want hej is toch zu moij

Refrein :
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien (2x)

Langzame refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Refrein:
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien

Refrein
Loat um zien, loat um zien
Smert de keal, dan worde nummer tien
Loat mien toch me rust, want ik weet da gej um lust
Loat um zien, loat um zien, loat um zien (3x)

Daa jó.nk is enne richtigen banduuvel. Mar wa betekkent da eigenlijk, enne banduuvel?

Banduuvel (zn., m, banduu.vels, banduuvelke) ondeugd. Daa jó.nk is enne richtigen banduuvel. Die jongen is een echte ondeugd.

Och stil, heej het wer zitte pruuve.
Lit wer dör de taant te stuuve.
Kel, wa het-tie now toch wer gedoan,
Gekwa.k van de ho.st tot de boan.

Smorend zat kriegt heej en tik op zien gezicht.
’t Filmpke kwiet, da is heej licht.
Doen wut wel, doen wut nie,
doen wut uut goed fatsoen.
Loat mar ligge, loat mar moij hindoen.

Ien ied’re kroeg, beej ieder bal, kiekt heej
wa heej now wer verkloote kan.
Now stet hej ien de taant mé carnaval,
wa is ie ien godsna.m wer van plan.

Refrein:
Onnutte kel, hoe geej ok ziet.
Ge ziet enne moije mi.ns
Onnutte kel, alles vernukt, hedde nooit spiet?
Onnutte kel, hoe geej ok ziet.
Ge ziet enne moije mi.ns
Onnutte kel, ien ow zit eigenlijk niks gemi.ns?
Vroeger mè enn pekschieter op pad,
mè kammereuj duk iets gejat.
Altied zien kle.n bruureke temptiere.
Joa, da kos heej toen ok al goed.
As-sie mar kan koeieniere.
Joa, da zit ‘m ien zien bloed.
En duk vusteveul van den alcohol.
Joa, da is da jonk aecht niks te dol.

Refrein.

Heej get dur, heej get dur, tot den dag van vanda.g.
Zien leve lang blieft heej enne bla.g
Joa, heej lacht, bor hord um zien eige ge-awwe-hoer.
Mikt hum nie uut, gen mallemoer.
Heej get dur, heej get dur, tot den dag van vanda.g.
Zien leve lang blieft heej enne bla.g
Mikt hum nie uut, hoe duk heej de fout ien ging.
Banduuvele, da is zien ding.

Refrein.